Hướng dẫn sử dụng chuông không dây S302

Giới thiệu các chế độ trong chuống không dây S302

Hướng dẫn sử dụng chuông không dây S302

 1. Chế độ ra ngoài .( away zone)

   Khi bật chế độ này, tất cả các cảm biến sẽ hoạt động. Chế độ này thích hợp khi chúng ta ra ngoài và muốn mọi nơi trong căn nhà của mình đều được bảo vệ.

  Ví dụ: Khi chúng ta đi làm và muốn tất cả mọi cảm biến trong nhà hoạt động để chống trộm thì chúng ta sẽ áp dụng chế độ ra ngoài.

 

 1. Chế độ ở nhà. ( stay zone)

  Khi bật chế độ ở nhà ( stay zone) , chỉ duy nhất các cảm biến chúng ta cài đặt trong chế độ này hoạt động,  còn lại thì không hoạt động.

 Ví dụ: Khi chúng ta ở trong nhà, các cảm biến trong nhà sẽ không hoạt động, còn cảm biến ở bên ngoài như cảm biến cổng, cảm biến cửa chính,… sẽ vẫn hoạt động bình thường.

 

 1. Chế độ 24 giờ. ( 24 hours zone)

   Ở chế độ này, các cảm biến cài đặt trong chế độ 24 giờ đều hoạt động liên tục dù chúng ta có tắt báo động.

  Ví dụ: chúng ta cài báo khói, báo cháy, báo gas sẽ báo động khi có sự cố dù chúng ta có đang tắt báo động.

 1. Chế độ trễ ( delay zone)

   Ở chế độ này, sau khi bật chế độ báo động, các thiết bị cảm biến sẽ được kích hoạt sau 10 giây. Khi tắt chế độ báo động, các thiết bị sẽ được tắt sau 5 giây.

   Ví dụ: Chúng ta đi từ trong nhà ra ngoài đường nhưng phải qua các cảm biến, lúc đó chúng ta sẽ chọn chế độ trễ để có thời gian 10 giây đi từ trong nhà ra đường mà không làm kích hoạt các cảm biến

 1. Chế độ chào khách ( welcome zone)

  Ở chế độ này, các cảm biến sẽ chuyển sang chế độ chào khách, chuông sẽ phát ra âm thanh: “hello, welcome” khi cảm biến kích hoạt.

 

Phương pháp học Remote và Zone (Các cảm biến) chuông không dây S302

 

 1. Học remote điều khiển:

   Nhấn nút “study” khi trung tâm đang trong trang thái tắt báo động (disarming), trung tâm sẽ phát ra âm thanh: “Study remote controler”, nhấn nút remote mà chúng ta muốn học.

   Nếu học remote thành công, trung tâm sẽ phát ra ba tiếng “BEEP”, còn nếu trung tâm phát ra tiếng “BEEP” dài tức là remote này đã được học hoặc đã đến giới hạn số lượng remote mà trung tâm cho phép. ( Giới hạn 32 remote)

 

 1. Học cảm biến ở chế độ ra ngoài. (away zone)

  Nhấn nút “study” khi trung tâm đang trong trang thái tắt báo động (disarming) đến khi trung tâm phát ra âm thanh: “Study away zone” , sau đó chúng ta kích hoạt cảm biến.

  Nếu học cảm biến thành công, trung tâm sẽ phát ra ba tiếng “BEEP”, còn nếu trung tâm phát ra tiếng “BEEP” dài tức là cảm biến này đã được học hoặc đã đến giới hạn số lượng cảm biến mà trung tâm cho phép. ( Giới hạn 32 cảm biến)

 

 1. Học cảm biến ở chế độ ở nhà. ( Stay zone)

  Nhấn nút “study” khi trung tâm đang trong trang thái tắt báo động (disarming) đến khi trung tâm phát ra âm thanh: “Study stay zone” , sau đó chúng ta kích hoạt cảm biến.

  Nếu học cảm biến thành công, trung tâm sẽ phát ra ba tiếng “BEEP”, còn nếu trung tâm phát ra tiếng “BEEP” dài tức là cảm biến này đã được học hoặc đã đến giới hạn số lượng cảm biến mà trung tâm cho phép. ( Giới hạn 32 cảm biến)

 

 1. Học cảm biến ở chế độ 24 giờ . ( 24hours zone)

  Nhấn nút “study” khi trung tâm đang trong trang thái tắt báo động (disarming) đến khi trung tâm phát ra âm thanh: “Study 24hours zone” , sau đó chúng ta kích hoạt cảm biến.

  Nếu học cảm biến thành công, trung tâm sẽ phát ra ba tiếng “BEEP”, còn nếu trung tâm phát ra tiếng “BEEP” dài tức là cảm biến này đã được học hoặc đã đến giới hạn số lượng cảm biến mà trung tâm cho phép. ( Giới hạn 32 cảm biến).

 

 1. Học cảm biến ở chế độ delay . ( delay zone)

  Nhấn nút “study” khi trung tâm đang trong trang thái tắt báo động (disarming) đến khi trung tâm phát ra âm thanh: “Study delay zone” , sau đó chúng ta kích hoạt cảm biến.

  Nếu học cảm biến thành công, trung tâm sẽ phát ra ba tiếng “BEEP”, còn nếu trung tâm phát ra tiếng “BEEP” dài tức là cảm biến này đã được học hoặc đã đến giới hạn số lượng cảm biến mà trung tâm cho phép. ( Giới hạn 32 cảm biến).

 

 1. Học cảm biến ở chế độ chào khách . ( welcome zone)

  Nhấn nút “study” khi trung tâm đang trong trang thái tắt báo động (disarming) đến khi trung tâm phát ra âm thanh: “Study welcome zone” , sau đó chúng ta kích hoạt cảm biến.

  Nếu học cảm biến thành công, trung tâm sẽ phát ra ba tiếng “BEEP”, còn nếu trung tâm phát ra tiếng “BEEP” dài tức là cảm biến này đã được học hoặc đã đến giới hạn số lượng cảm biến mà trung tâm cho phép. ( Giới hạn 32 cảm biến).

 

Phương pháp xóa Remote và Zone (Các cảm biến) chuông không dây S302

 

 1. Xóa remote.

 Nhấn nút xóa (DELETE) ở trạng thái tắt báo động, khi đó trung tâm sẽ phát ra âm thanh: “Press study key to delete remote controler”, sau đó chúng ta nhấn nút “STUDY” , trung tâm phát ra âm thanh: “ remote controler delete success” lúc đó remote đã được xóa thành công.

Note: Nếu chúng ta không muốn xóa remote thì tiếp tục nhấn nút “DELETE” để chuyển qua mục tiếp theo.

 

 1. Xóa cảm biến trong chế độ ra ngoài. ( away zone)

 Nhấn nút xóa (DELETE) ở trạng thái tắt báo động, khi đó trung tâm sẽ phát ra âm thanh: “Press study key to delete away zone”, sau đó chúng ta nhấn nút “STUDY” , trung tâm phát ra âm thanh: “ away zone delete success” lúc đó cảm biến của vùng đó đã được xóa thành công.

Note: Nếu chúng ta không muốn xóa cảm biến của vùng đó thì tiếp tục nhấn nút “DELETE” để chuyển qua mục tiếp theo.

 

 1. Xóa cảm biến trong chế độ ở nhà. ( stay zone)

 Nhấn nút xóa (DELETE) ở trạng thái tắt báo động, khi đó trung tâm sẽ phát ra âm thanh: “Press study key to delete stay zone”, sau đó chúng ta nhấn nút “STUDY” , trung tâm phát ra âm thanh: “ stay zone delete success” lúc đó cảm biến của vùng đó đã được xóa thành công.

Note: Nếu chúng ta không muốn xóa cảm biến của vùng đó thì tiếp tục nhấn nút “DELETE” để chuyển qua mục tiếp theo.

 

 1. Xóa cảm biến trong chế độ 24 giờ. ( 24 hours zone)

 Nhấn nút xóa (DELETE) ở trạng thái tắt báo động, khi đó trung tâm sẽ phát ra âm thanh: “Press study key to delete 24 hours zone”, sau đó chúng ta nhấn nút “STUDY” , trung tâm phát ra âm thanh: “ 24 hours zone delete success” lúc đó cảm biến của vùng đó đã được xóa thành công.

Note: Nếu chúng ta không muốn xóa cảm biến của vùng đó thì tiếp tục nhấn nút “DELETE” để chuyển qua mục tiếp theo.

 

 1. Xóa cảm biến trong chế độ trễ. ( delay zone)

 Nhấn nút xóa (DELETE) ở trạng thái tắt báo động, khi đó trung tâm sẽ phát ra âm thanh: “Press study key to delete delay zone”, sau đó chúng ta nhấn nút “STUDY” , trung tâm phát ra âm thanh: “ delay zone delete success” lúc đó cảm biến của vùng đó đã được xóa thành công.

Note: Nếu chúng ta không muốn xóa cảm biến của vùng đó thì tiếp tục nhấn nút “DELETE” để chuyển qua mục tiếp theo.

 

 1. Xóa cảm biến trong chế độ chào khách. ( welcome zone)

 Nhấn nút xóa (DELETE) ở trạng thái tắt báo động, khi đó trung tâm sẽ phát ra âm thanh: “Press study key to delete welcome zone”, sau đó chúng ta nhấn nút “STUDY” , trung tâm phát ra âm thanh: “ welcome zone delete success” lúc đó cảm biến của vùng đó đã được xóa thành công.

Note: Nếu chúng ta không muốn xóa cảm biến của vùng đó thì tiếp tục nhấn nút “DELETE” để chuyển qua mục tiếp theo.

Tin Liên Quan